Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ "ИНСПАЙЪР ТОЛКС" ЕООД

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между"ИНСПАЙЪР ТОЛКС" ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество и участие в събития, организирани от "ИНСПАЙЪР ТОЛКС" ЕООД, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика:"ИНСПАЙЪР ТОЛКС" ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Стрелбище", "Костенски водопад" No: 45, офис 1
  3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. "Стрелбище", "Костенски водопад" No: 45, офис 1
  4. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. "Стрелбище", "Костенски водопад" No 45, e-mail: events@inspiretalks.bg, тел. 0876707021.
  5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър - ЕИК 202485593.
  6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: Заявление с вх. №: 1376570 от 12.11.2013г.  
  7. Надзорни органи:
   (1) Комисия за защита на личните данни
   Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
   тел.: (02) 940 20 46
   факс: (02) 940 36 40
   Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
   Уеб сайт: www.cpdp.bg

   (2) Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
   тел.: 02 / 980 25 24
   факс: 02 / 988 42 18
   гореща линия: 0700 111 22
   Уеб сайт: www.kzp.bg
  8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202485593

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и предоставяне на възможност за участие в събития, организирани от Доставчика. Услугата се предоставя на интернет адрес www.inspiretalks.bg иима следните основни характеристики:

  1. Предоставяне на достъп до информационна система, съдържаща предложения за участие в събития, които Доставчикът организира;
  2. Предоставяне на информация за събития, които Доставчикът организира;
  3. Отправяне на заявки от Ползвателите за участие в събития, които Доставчикът организира;
  4. Сключване по електронен път на договор за участие на Ползвателите в събитията, които Доставчикът организира;
  5. Заплащане на участието на Ползвателите в събитията, които Доставчикът организира;
  6. Издаване на електронни потвърждения за участие на Ползвателите в събитията, които Доставчикът организира;
  7. Предоставяне на възможност за обмен на изявления по електронен път между Доставчика и Ползвателите на сайта.
  8. Участие в събитията, които Доставчикът организира;

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно характеристиките и информацията за събитията, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно информацията за съответното събитие, организирано от Доставчика.

(2) Информация за различните събития е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.

(3) Ползвателят дължи възнаграждение на Доставчика единствено за събитията, за които има сключен договор посредством използването на Услугата.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез издаването на електронно потвърждение за участие на Ползвателите в събитията, които Доставчикът организира.

(3)Доставчикът може да издава на Ползвателя фактура за платената сума за участие в събитието, включително и в електронна форма.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както за частите на Услугата, за които се изисква регистрация, така и за тези, за които не се изисква регистрация.

(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", „Съгласен съм с общите условия“, "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения за използването на Услугата.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(7) Сключването на договор за участие в отделните събития, организирани от Доставчика се извършва отделно за всяко едно отделно събитие. За всяко събитие се счита, че е налице отделен договор за участието на Ползвателя в него.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.inspiretalks.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. В случай че Ползвателят желае да заяви и плати участие в събитие за трето лице, това трябва да е изрично определено при сключването на договора за участие в съответното събитие.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Договорът за използване на Услугата се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за участие във всяко отделно събитие се счита за сключен от момента на заявяването на участието в него от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за участие в отделните събития, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства или чрез издаването на електронно потвърждение за участие в събитието.

(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на Услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10.(1) За участие в събитието, за което има сключен договор с Доставчика, Ползвателят е задължен да представи електронното потвърждение непосредствено преди началото на събитието, за което е заявил участие.

(2)Изпълнението на договора за участие в събитието започва от момента на представянето на електронното потвърждение на мястото, където се организира събитието.

(3) Електронното потвърждение може да се използва за участие единствено от лицето, което е посочено като участник в събитието, при сключването на договора за участие в събитието чрез Услугата.

(4) Договорът за участие в събитието се счита за изпълнен от страна на Доставчика с официалното приключване на съответното събитие.

Чл. 11. С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на достъпа до сайта, където се предоставя Услугата.

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес гр.София, ул.Костенски водопад“45 офис 1. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2)Доставчикът има право да изисква легитимация от лицата, които участват в събитията, които Доставчикът организира.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 15. (1) Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

  1. с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
  2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  3. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  4. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  5. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  6. в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;
  7. при отмяна на съответното събитие, поради непредвидени обстоятелства

(2) В случаите по чл. 15, ал. 1,т. 7 Доставчикът възстановява платената от съответните Ползватели сума за участие в събитието.

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 13.11.2013 г.

Твоят app за здравословен живот ✰

One click

Бутик Талисман

One click

50 - те благословии на Елизабет Гилбърт

Прочети повече с един клик

Get Inspired

get-inspired